ورود و ثبت نام

کارسوق

کارسوق چیست؟

کارسوق برگردان واژه work-shop است که البته انطباق بیشتری با اصطلاح training work-shop دارد. این واژه در کاربرد مورد نظر ما به دوره‌ی آموزشی کوتاه‌مدتی (از چند ساعت تا حداکثر دو نیم روز) اطلاق می‌شود که معمولاً در یک زمینه‌ی خاص آموزشی و به صورتی جذاب برای دانش­آموزان طراحی شده است. کارسوق­ها معمولاً جزء فعالیت‌های فرابرنامه‌ی مدارس است و از این رو دست مدرسه در برگزاری آن بازتر بوده و با محدودیت‌های موجود در فضای کلاس درس روبرو نمی‌باشد. علاوه بر این، از آنجایی که کارسوق­ها در فضایی خارج از فضای رسمی کلاس درس برگزار می­شوند و دانش­آموزان در آن­ها از آزادی بیشتری برخوردارند، حضور در آن­ها برای دانش­آموزان بسیار جذاب بوده و انگیزه یادگیری را در آن­ها بیشتر می­کند. تجربه برگزاری کارسوق­های متنوع توسط اعضای گروه تکاپو نشان می­دهد که کارسوق­ها از جذاب ترین برنامه­های مدرسه برای دانش­آموزان است و بسیاری از آن­ها حتی بعد از سال­ها، از حضور در کارسوق­های زمان دانش­آموزی­شان ابراز رضایت می­کنند.

 

تجربــۀ حضــور در کارســوق از تجربه هــای شــیرین دانش آمــوزی اســت کــه خاطــره اش بــه یــاد می مانــد. کارســوق برنامــۀ جــذاب علمــی یــک یــا دو روزه اســت. کارگاهــی اســت بــا موضــوع و هدفــی واحــد و بــرای رشــد بچه هــا. برنامــه ای کــه لذت بخش تــر و متفاوت تــر از کاس درســی اســت و بچه هــا در عیــن یادگیــری، لــذت هــم می برنــد. کارســوق ها تجربه هــای عملــی هســتند و بچه هــا بــا کار کــردن چیــزی یــاد می گیرنــد. تقریبــا تمامــی کارســوق ها در قالــب کار گروهــی جلــو می رونــد. زمــان اجــرای کارســوق بســته بــه عنــوان و ســطح آن، بیــن دو ســاعت تــا دو روز متغیــر اســت. بیشــتر کارســوق ها یــک روزه هســتند. در ادامــه عناویــن و توضیحــات آنهــا می آیــد.

 

برای طرح دیدگاه میتوانید به صورت مهمان نظر بگزارید یا عضو شوید و یا وارد شوید

دیدگاه ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آدرس : تهران ، بزرگراه -سالت – خیابان شهید حیدرخانی- دانشگاه علم و صنعت ایران –ساختمان فناوری های نوین
" طبقه همکف - دفتر ارتباط با مدارس " داربام -

شماره های تماس : 02177240661 – 02177240662

آدرس : تهران ، بزرگراه -سالت – خیابان شهید حیدرخانی- دانشگاه علم و صنعت ایران –ساختمان فناوری های نوین " طبقه همکف - دفتر ارتباط با مدارس " داربام -

شماره های تماس : 02177240661 – 02177240662